Čo je transferové oceňovanie

Čo je transferové oceňovanie podľa zákona č. 595/2003?

Transferové oceňovanie je postup ako stanoviť ceny transakcií, ktoré sa kontrolujú. Jedná sa len o tie transakcie, ktoré uskutočňujú závislé osoby. Tie musia zodpovedať podmienkam nezávislého vzťahu.

Čo je to závislá osoba v transferovom oceňovaní

Závislá osoba v transferovom ocenovaní je blízka osoba alebo ekonomicky, personálne, alebo ktorá je inak prepojená. Pre objasnenie pojmu blízka osoba sa zákon o dani z príjmov odvoláva na § 116 a 117 O.Z., kde sú blízke osoby definované.

Podrobnejšie informácie o transferovom oceňovaní ustanovuje:

  • novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
  • smernica o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a smernica pre správu daní,
  • usmernenie MF SR o určení celého obsahu transferovéj dokumentácie a celej metóde pre transferové oceňovanie,
  • medzinárodné zmluvy z dôvodu zamedzenia dvojitého zdanenia subjektu, ktorého aplikácia má prednosť pred zákonom o dani z príjmov.

Vypracujeme Vám transferovú dokumentáciu s garanciou najnižšej ceny

Pripravte sa na kontrolu z daňového úradu