Transferové oceňovanie tuzemských závislých osôb

Tento proces má zásadný význam

Transferové oceňovanie tuzemských závislých osôb sa týka hodnotenia transakcií medzi subjektmi v rámci jednej krajiny, ktoré sú navzájom spojené závislým vzťahom. Závislý vzťah môže vzniknúť v prípade, keď jedna strana má kontrolujúci vplyv nad druhou stranou a tým ovplyvňuje hospodárenie a rozhodnutia tejto druhej strany. Transferové oceňovanie v takýchto prípadoch zabezpečuje, že transakcie medzi týmito závislými subjektmi sú uskutočňované za podmienok, ktoré by existovali medzi nezávislými stranami, teda za spravodlivých a trhovo založených podmienok.

Tento proces má zásadný význam pre spravodlivé a primerané stanovenie cien a podmienok pri medzinárodnom obchodovaní alebo prenosoch aktív medzi tuzemskými spoločnosťami, ktoré sú spojené závislým vzťahom. Transferové oceňovanie môže zahŕňať rôzne metódy na určenie spravodlivých cien, ako napríklad porovnávaciu metódu, metódu nákladov plus marža, alebo ziskovú metódu.

Tieto metódy sa zvyčajne vyžadujú na základe miestnych zákonov o transferovom oceňovaní a tiež na základe medzinárodných smerníc v tejto oblasti. Správne transferové oceňovanie zabezpečuje, že príjmy a náklady sú rozumné a odpovedajúcim spôsobom sa odrážajú v daňovom základe zúčastnených subjektov.

Vypracujeme Vám transferovú dokumentáciu s garanciou najnižšej ceny

Pripravte sa na kontrolu z daňového úradu